Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công tác y tế năm 2019